Для авторов

Requirements for registration of articles WAC Nauchnayastatya, dolzhnaimetogranichennyyobem (7 -10 stranitsmashinopisnogo text formatstranitsyA4, knizhnayaorientatsiya fields smsovsehstoron 2.5, Times New Roman, tsvetchёrny, razmershrifta 14; 1.5 spacing) ssylkivkvadratnyhskobkah. Общиепринципыпостроениянаучнойстатьимогутварьироватьсявзависимости ottematikiiosobennosteyprovedennogoissledovaniya. Prinapisaniinauchnoy articles, особеннодляпубликацииисследованиявжурналеизперечняВАК, necessary priderzhivatsyasleduyuscheystrukturyizlozheniya: Title, Abstract, Keywords, Main text of articles Literature.